W realizowanym od 1.04.22 projekcie „Muzyka daje POWER!” uczennice i uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych zajęciach formalnych i nieformalnych przygotowujących ich do mobilności w Niemczech i w Hiszpanii. W czasie zajęć z polskiej muzyki poważnej i ludowej uczniowie i uczennice otrzymali wiedzę merytoryczną. Zajęcia z języka angielskiego pozwoliły im poszerzyć słownictwo z zakresu muzyki i podróżowania oraz usprawnić umiejętność komunikacji. W czasie zajęć informatycznych nauczyli się obróbki filmu i pogłębili umiejętność tworzenia prezentacji. W czasie zajęć kulturowych uczniowie i uczennice poszerzyli swoja wiedzę o krajach mobilności, ich kulturze, historii oraz dowiedzieli się o różnicach kulturowych i obyczajach.

 

Zmianie następuje:

1. § 4 II pkt 1 w którym zostają skreślone :

- anonimowa ankieta zaangażowania uczestników przeprowadzona wśród uczniów, biorących udział w projekcie

 2. § 4 II pkt 3, który otrzymuje brzmienie

Uczniowie będą mogli otrzymać 50 punktów z czego 20 punktów za test językowy i 30 punktów za zaangażowanie w działania projektowe fazy przygotowawczej. Liczba otrzymanych punktów od nauczycieli jest mnożona przez 2.

Uzasadnienie.

Zmiana zasad rekrutacji była spowodowana logistyką i sposobem prowadzenia zajęć. Uczniowie pracowali w różnych grupach, często nie mogli spotykać się jednocześnie lub nie spotkali się w ogóle co mogłoby wypaczyć ich wzajemną ocenę w zaangażowanie w projekt, nie wiedzieli również o wzajemnych aktywnościach. Często w grupie rówieśniczej, zwłaszcza w okresie dojrzewania, nie ma zrozumienia dla zachowania osób z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, co mogłoby spowodować wypaczenie oceny a w rezultacie wyniku rekrutacji.

Szkoła w Mrokowie rozpoczyna z dniem 01.04.2022 projekt unijny dedykowany uczniom klas siódmych „Muzyka daje POWER!”, który zyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i będzie współfinasowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 01.04.2022 do 30.09.2022.

Cele projektu będą realizowane dwuetapowo: w kraju i podczas mobilności zagranicznych.

Językiem komunikacji będzie język angielski.

Projekt ten umożliwi rozwijanie nie tylko kompetencji kluczowych, ale przede wszystkim zainteresowań uczniów, proponując nie tylko rozmowę, ale również ruch i muzykę jako język komunikacji i możliwość przełamywania barier komunikacyjnych. Dzięki działaniom projektowym podniesione zostaną kompetencje osobiste, interpersonalne, kulturowe i językowe oraz pogłębią one wiedzę na temat muzyki, kultury, obyczajowości Polski i krajów partnerskich (Niemiec i Hiszpanii).

Zebranie informacyjne dla zainteresowanych uczniów i rodziców odbędzie się na platformie TEAMS w poniedziałek 4.04.2022 o godzinie 19:00. Podczas spotkania przekazane szczegóły dotyczące rekrutacji uczniów do projektu oraz wszystkich działań, które będą podejmowane w trakcie jego realizacji.

Dokumentacja projektowa

 

Dwoje nauczycieli zarządzających projektem Muzyka daje POWER! Dorota Mieszkowska i Andrzej Lewandowski brało udział 25.4.2022 w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii. Nauczyciele hiszpańscy i polscy uszczegółowili plan pobytu naszych uczniów w szkole we Fradze - omówili aktywności, możliwości zakwaterowania i wyżywienia, poznali także uczniów biorących udział w projekcie.

Inga Osiecka-Mróz

Szukaj

bip logo