Ocenianie zachowania uczniów w okresie nauki zdalnej

 

 1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 2. Ocena zachowania może być podwyższona, jeżeli uczeń:
  1. Systematycznie bierze udział w zajęciach online,
  2. Jest aktywny na zajęciach online, terminowo wykonuje zadane prace,
  3. w czasie zajęć „na żywo” zachowuje się kulturalnie i zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela zasadami,
  4. pracuje systematycznie i terminowo wywiązuje się z zadań w czasie samodzielnej nauki,
  5. Na bieżąco zgłasza problemy techniczne wychowawcy lub innym nauczycielom i stara się je rozwiązać ( jeśli takie ma),
  6. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecność na zajęciach lub trudność związaną z wykonaniem otrzymanego zadania,
  7. Niesie pomoc innym, dzieli się wiedzą i umiejętnościami,  np. przy obsłudze aplikacji TEAMS,
 3. Ocena ucznia ulega podwyższeniu w zależności od skali spełnienia opisanych warunków
 4. Ocena ucznia ulega obniżeniu, jeżeli:
  1. przeszkadza w zajęciach,
  2. notorycznie przeszkadza w zajęciach i nie poprawia zachowania po zwróceniu uwagi,
  3. celowo opuszcza zajęcia oddając się w tym czasie rozrywkom,
  4. nie wywiązuje się z obowiązków, nie odsyła zadanych prac,
  5. nie podejmuje współpracy z nauczycielami mimo ich zachęty,
  6. stosuje cyberprzemoc,
 5. Ocena ucznia ulega obniżeniu w zależności od skali spełnienia opisanych warunków.
 6. Powyższe zachowania powinny być dokumentowane w postaci pochwał/uwag w dzienniku lub maili do wychowawców.
 7. Ocenę zachowania za czas nauki zdalnej wystawia wychowawca klasy.
 8. Wychowawca jest zobowiązany do zaczerpnięcia opinii w tej sprawie wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy pracują z uczniem.
 9. Dokonując oceny należy uwzględniać indywidualne warunki ucznia w trakcie realizacji nauczania na odległość, w szczególności mieć na uwadze sytuacje związane z problemami sprzętowymi, technicznymi, rodzinnymi lub zdrowotnymi, w tym emocjonalnymi (dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia).
 10. Wychowawca wystawia roczną ocenę zachowania ucznia uwzględniając ocenę za I semestr oraz ocenę za czas nauki zdalnej.
 11. Jeżeli nauka na odległość zakończy się przed zakończeniem zajęć szkolnych i uczniowie wrócą do szkoły, wychowawca klasy wystawi ocenę cząstkową za ten okres.
 12. W tej sytuacji ocena roczna będzie wypadkową trzech ocen: półrocznej, zdalnej i cząstkowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Szkole Podstawowej w Mrokowie, zarówno monitorowanie postępów jak i weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie z uwzględnieniem zdalnych możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców. W pracy zdalnej z uczniami i rodzicami wykorzystywane będą: dziennik elektroniczny, platformy i aplikacje edukacyjne, webinaria, karty pracy, arkusze kalkulacyjne, formularze, komunikatory i inne dostępne kanały.

Ocenianie uczniów odbywać się będzie zgodnie z WSO szkoły.

 Ocenianiu podlegają:

• wykonane przez uczniów w różnej formie zadania i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft 365 (w oddziałach klas IV-VIII ) lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób.

• aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu, itp.

• dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

 

W bieżącym ocenianiu, uwzględniane będą indywidualne możliwości uczniów zależne od ich dostępu do multimediów, współpracy z rodzicami (szczególnie w zakresie komunikowania się z uczniami w klasach 1-3 ), możliwości komunikacji z uczniami cudzoziemskimi i ich rodzicami (ze względu na bariery językowe).

Przy ocenie rocznej pod uwagę będą brane: bieżące wyniki pracy zdalnej ucznia, uzyskane oceny cząstkowe w drugim semestrze (sprzed czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły) oraz ocena semestralna.

Uczniom, którzy na I semestr uzyskali oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów lub chcą poprawić wcześniej wykonane prace należy stworzyć możliwość poprawy oceny.

Zadaniem wszystkich nauczycieli w naszej szkole jest pozytywna motywacja uczniów zakończona sukcesem edukacyjnym każdego z nich.


Szukaj