W ramach realizacji projektu „Muzyka daje POWER!”  31 uczennic i uczniów klas 7. wzięło udział w dwóch mobilnościach. W dniach 5.06.-11.06.2022 wyjazd do Fragi w Hiszpanii realizowała 19-osobowa grupa uczniów i uczennic, zaś druga 12-osobowa grupa przebywała w dniach 19.06-25.06. w Hamburgu w Niemczech. Nasi uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, podnosząc swoje kompetencje językowe i społeczne. Uczestniczki i uczestnicy projektu zapoznali się z muzyką klasyczną, popularną oraz ludową trzech krajów partnerskich.

 

Zmianie następuje:

1. § 4 II pkt 1 w którym zostają skreślone :

- anonimowa ankieta zaangażowania uczestników przeprowadzona wśród uczniów, biorących udział w projekcie

 2. § 4 II pkt 3, który otrzymuje brzmienie

Uczniowie będą mogli otrzymać 50 punktów z czego 20 punktów za test językowy i 30 punktów za zaangażowanie w działania projektowe fazy przygotowawczej. Liczba otrzymanych punktów od nauczycieli jest mnożona przez 2.

Uzasadnienie.

Zmiana zasad rekrutacji była spowodowana logistyką i sposobem prowadzenia zajęć. Uczniowie pracowali w różnych grupach, często nie mogli spotykać się jednocześnie lub nie spotkali się w ogóle co mogłoby wypaczyć ich wzajemną ocenę w zaangażowanie w projekt, nie wiedzieli również o wzajemnych aktywnościach. Często w grupie rówieśniczej, zwłaszcza w okresie dojrzewania, nie ma zrozumienia dla zachowania osób z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, co mogłoby spowodować wypaczenie oceny a w rezultacie wyniku rekrutacji.

 

W realizowanym od 1.04.22 projekcie „Muzyka daje POWER!” uczennice i uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych zajęciach formalnych i nieformalnych przygotowujących ich do mobilności w Niemczech i w Hiszpanii. W czasie zajęć z polskiej muzyki poważnej i ludowej uczniowie i uczennice otrzymali wiedzę merytoryczną. Zajęcia z języka angielskiego pozwoliły im poszerzyć słownictwo z zakresu muzyki i podróżowania oraz usprawnić umiejętność komunikacji. W czasie zajęć informatycznych nauczyli się obróbki filmu i pogłębili umiejętność tworzenia prezentacji. W czasie zajęć kulturowych uczniowie i uczennice poszerzyli swoja wiedzę o krajach mobilności, ich kulturze, historii oraz dowiedzieli się o różnicach kulturowych i obyczajach.

Dwoje nauczycieli zarządzających projektem Muzyka daje POWER! Dorota Mieszkowska i Andrzej Lewandowski brało udział 25.4.2022 w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii. Nauczyciele hiszpańscy i polscy uszczegółowili plan pobytu naszych uczniów w szkole we Fradze - omówili aktywności, możliwości zakwaterowania i wyżywienia, poznali także uczniów biorących udział w projekcie.

Inga Osiecka-Mróz

Więcej artykułów…

Szukaj