Lịch họp phhuynh năm học 2015/2016

 
10 tháng 9 

-            1800- đối với trường cấp I

-          1900- đối với trường cấp II

12 tháng 11 – Ngày m
1800- 2000

14 tháng 1 

-           1800- đối với trường cấp I

-          1900- đối với trường cấp II

 
8 tháng 1 -

-           1800- đối với trường cấp I

-          1900- đối với trường cấp II

 
7 tháng 4  - Ngày m
1800- 2000

12 tháng 5 – Ngày m
1800- 2000

9 tháng 6 –

-          1800- đối với trường cấp I

-          1900- đối với trường cấp II


Szukaj