lesznowola                           REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW W GMINIE LESZNOWOLA

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lesznowola jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.

 1. Dowóz organizowany jest dla uczniów:
  1. Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie,
  2. Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli,
  3. Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle (wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Zgorzale).
 2. Dowożenie uczniów odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.
 3. Organizator dowozu określa w porozumieniu z dyrektorami szkół harmonogram dowozu zawierający w szczególności wykaz przystanków dla autobusów szkolnych, liczbę dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości oraz godziny dowozu i odwozu uczniów.
 4. Dowożeni uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu.
 5. Jeżeli czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przyjeździe do szkoły lub czas oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego po zajęciach jest dłuższy niż 15 min., uczniowie oczekują w świetlicy szkolnej lub innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu pod opieką nauczyciela.
 6. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w harmonogramie dowozu, po wcześniejszym stwierdzeniu przez opiekuna obecności uczniów.
 7. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na przystanek autobusu szkolnego oraz z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu szkolnego rodzic/prawny opiekun. W przypadku braku rodzica/prawnego opiekuna uczeń przewożony jest do szkoły, skąd odbierają go rodzice/prawni opiekunowie.

                                                                                             
                                                                                                   II. ZADANIA OPIEKUNA

 

 1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego oraz w trakcie przejazdu.

 2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką opiekun ściśle współpracuje z kierowcą autobusu szkolnego w zakresie bezpieczeństwa    przewozu:

a. w trakcie realizacji dowozu przebywa wewnątrz autobusu szkolnego, w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów,

b. w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów, po zatrzymaniu autobusu szkolnego, otwiera drzwi (jeżeli nie są to drzwi automatyczne) i wychodzi na zewnątrz, w razie potrzeby służy pomocą uczniom,

c. po wejściu wszystkich uczniów do autobusu szkolnego opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące,

d. w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w autobusie szkolnym, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia,

e. opiekun każdego kursu odbiera uczniów od opiekuna świetlicy lub nauczyciela, który doprowadza uczniów do autobusu szkolnego,

f. w razie potrzeby opiekun przeprowadza uczniów w miejscu bezpiecznym na drugą stronę ulicy, podczas przebywania na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi,

g. po opuszczeniu przez uczniów autobusu szkolnego opiekun dokonuje przeglądu pojazdu, czy uczniowie nie pozostawili jakichkolwiek przedmiotów,

h. w przypadku awarii lub wypadku autobusu szkolnego opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego lub rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Opiekun informuje o zaistniałej sytuacji organizatora dowozu,

i. w sytuacji awarii lub wypadku autobusu szkolnego kierowca jest zobowiązany ściśle współpracować z opiekunem w podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia w pierwszej kolejności bezpieczeństwa uczniów.
 3. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów podczas dowozu opiekun informuje ustnie dyrektora szkoły


                                                                                    III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

     1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń                        opiekunów.

     2. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego pojedynczo, bez przepychania się.

     3. Uczniom podczas dowozu nie wolno:

         a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

         b. spacerować po autobusie, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, niszczyć jego wyposażenie,

         c. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wszczynać bójek, używać słów wulgarnych,

         d. rozmawiać z kierowcą,

         e. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

         f. korzystać z internetu.
    4. W stosunku do uczniów naruszających zasady regulaminu mają zastosowanie przepisu statutu szkoły.

    5. Za szkody wynikłe z działań uczniów naruszających powyższe ustalenia odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.

    6. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym) za zgodą opiekuna, jeżeli w autobusie szkolnym są wolne miejsca, a zmiana ta wynika z organizacji pracy szkoły lub uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych.

    7. Zwolnienie ucznia w danym dniu z dowozu autobusem szkolnym może nastąpić po uprzednim powiadomieniu opiekuna dowożenia lub opiekuna świetlicy przez rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej lub ustnej.


                                                                                        IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu uczniów, rodziców oraz wszystkich osób korzystających z dowozu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
  1. podczas trwania dowozu – kierowca i opiekun,
  2. w innym czasie – organizator dowozu.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu szkolnego odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

Organizator dowozu:

Dyrektor

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Lesznowoli

Jacek Bulak


Szukaj