FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 4                                                      logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE

realizuje projekt „ Szkoła w Mrokowie -  szkołą europejską” dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Głównym celem projektów realizowanym ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).

Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Projekty PO WER zrealizują m.in. powiatowe urzędy prace, niepubliczne agencje zatrudnienia, wybrane ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu “Szkoła w Mrokowie – szkołą europejską” w ramach PO WER. Uczestniczy w nim 8 nauczycieli różnych specjalizacji. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursach językowych w kraju, a także wakacyjnych za granicą (Malta, Wielka Brytania). Jest on  realizowany od 31.12.2015 do 31.12.2016r. Dzięki temu  projektowi nauczyciele na wielu przedmiotach  będą mogli wprowadzać element nauczania globalnego z zastosowaniem języka angielskiego. Ponadto udział w nim otworzył możliwości do aplikowania o środki europejskie  dla innych projektów edukacyjnych ( również tych z udziałem uczniów). 


Szukaj