ZespółSzkółPublicznych w Mrokowie

Lch sinh hot trường niên hc 2015/16

1 Khai giảng năm học

1 tháng 9 năm 2015

2 Thi thử (nội địa trường) cuối cấp

tháng 11,

tháng 2

3

Thi thử (nội địa trường) cấp II

tháng 11,

tháng 2

4 Lễ tối Giáng Sinh

21 tháng 12 năm 2015

5

Nghỉ lễ mùa đông

23 – 31 tháng 12 năm 2015

6

Nghỉ đông


1 – 14 tháng 2 năm 2016

7

khai giảng học kì II


5 tháng 2 năm 2016

8
Nghxuân


24– 29 tháng 3 năm 2016

9
Kim tra cui cp


5 tháng 4 (thứ 3) 2016

10

Kì thi cui cp II

khoa học nhân văn

    khoa học tự nhiên và toán

                           ngoại ngữ

18 tháng 4 – thứ 2

19 tháng 4 – thứ 3

20 tháng 4 –  thứ 4

11


Tu
n dã ngoi


16 – 20 tháng 5 năm 2016

12


Các ngày có thể được nghỉ học và nghỉ ngoại khoá:

a) đối với trường cấp I


5 và 20 tháng 2 năm 2016

2 tháng 5 năm 2016

27 tháng 5 năm  2016


b)
 
trường cấp II


18, 19  và 20 tháng 4 năm 2016

2 tháng 5 năm 2016

27 tháng 5 năm 2016

13
  • Bếging:

    • nhóm „O”

    • lớp 1-3

    • lớp 4 -6

    • Cấp II


23 tháng 6, lúc  1800

24 tháng 6, lúc    1300

24 tháng 6, lúc   1100

24 tháng 6, lúc   900
Szukaj