1.Nazwa/tytuł projektu:

Tytuł: Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej”

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

2.Nazwa instytucji

wdrażającej projekt: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

dotującej projekt: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

 Adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel.: 22 46 31 671

3. Okres realizacji projektu: 20.08.2017r.- 19.04.2019r.

4. Główne cele i zadania realizowane w projekcie:

Cele projektu:

- zmniejszenie do zakończenia projektu o minimum 50% liczby zachowań niepożądanych u uczniów cudzoziemskich, poprzez transfer dobrych praktyk poznanych podczas job shadowing i kursów multikulturowych;

- zmniejszenie do zakończenia projektu o minimum 50% liczby uczniów cudzoziemskich z semestralnymi ocenami niedostatecznymi, dzięki lepszej komunikacji z nauczycielami w czasie trwania projektu i zastosowaniu nowych metod pracy;

- podniesienie, do zakończenia projektu, o minimum kompetencji językowych u 10 nauczycieli, o co najmniej pół poziomu biegłości językowej według klasyfikacji CEFR, poprzez udział w kursach językowych w kraju i za granicą (10 dni kursu).

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane następujące działania:

- kursy językowe organizowane w kraju i za granicą podnoszące kompetencje językowe przygotowujące do uczestnictwa w "job shadowing".

- job shadowing w rożnych krajach europejskich - dzięki wizytom w szkołach partnerskich nauczyciele poznają specyfikę pracy z uczniem obcojęzycznym w innym kraju, poznają dobre praktyki , a także nawiążą przydatne kontakty, które mogą zaowocować dalszą współpracą. Będzie to również źródło inspiracji do tworzenia własnych metod i pomysłów.

- kursy na Cyprze i w Grecji wyposażą uczestników w wiedzę teoretyczną na temat różnorodności kulturowej, większościowych i mniejszościowych kultur, edukacji międzykulturowej, a także w praktyczne wskazówki do włączenia edukacji międzykulturowej w życie szkolne. Kursy będą również okazją do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk między uczestnikami

Korzystanie z możliwości uczestnictwa w zagranicznych kursach językowych będzie dla nauczycieli szansą na rozwój i poszerzenie kompetencji. Wpłynie to również na jakość pracy szkoły, ponieważ łatwiej będzie włączyć uczniów i rodziców obcokrajowców w życie i funkcjonowanie placówki. Realizacja projektu będzie miała wpływ na podniesienie poziomu nauczania, zmniejszenie skali problemów wychowawczych i wpłynie na większą integrację. Pozwoli to ukształtować wizerunek szkoły jako jednostki, która wspiera uczniów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wynikających z różnić narodowościowych. Zostanie zapoczątkowana nowa współpraca międzynarodowa, polegająca na obustronnej wymianie doświadczeń, która w przyszłości może zaowocować kolejnymi ciekawymi przedsięwzięciami.

Upowszechnianie nowo poznanych metod pracy w szkole wielokulturowej oraz rezultatów projektu pozwoli innym szkoły naszej gminy czerpać z naszych doświadczeń.


Szukaj

bip logo