REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej“

Projekt 2017-1-PL01-KA101-036158 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne założenia i cele projektu.
 2. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
 3. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Waszczyk.

§ 2.

 INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ pod nazwą „Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej“ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.
 2. Projekt będzie realizowany od 27. 08. 2017 do 19. 04. 2019 r. - 20 miesięcy
 3. Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, zainteresowanych doskonaleniem warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.
 4. Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący następujących przedmiotów: biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, informatyki, historii, języków obcych ( objętych egzaminami zewnętrznymi) oraz kadra zarządzająca szkołą.
 5. Projekt ma na celu:
  1. zmniejszenie liczby uczniów cudzoziemskich z semestralnymi ocenami niedostatecznymi, dzięki lepszej komunikacji z nauczycielami w czasie trwania projektu i zastosowaniu nowych metod pracy;
  2. zmniejszenie liczby zachowań niepożądanych u uczniów cudzoziemskich, poprzez transfer dobrych praktyk poznanych podczas job shadowing i kursów multikulturowych,
  3. podniesienie poziomu nauczania m.in. wyników egzaminów zewnętrznych,
  4. podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego u wszystkich uczestników
 6. Projekt przewiduje wyjazdy zagraniczne nauczycieli w celu odbycia szkoleń językowych, językowo–metodycznych oraz obserwacji typu Job shadowing w celu poznania dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole wielokulturowej i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
 7. Wyjazdy zagraniczne poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym.
 8. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.
 9. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§3

ZASADY REKRUTACJI

 1.  Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy. Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności.
 2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się niniejszym regulaminem.
 3. Projekt zakłada rekrutację 11 uczestników.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
 5. Rekrutacja do projektu odbywa się od 2 do 29 listopada 2016 r.
 6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach (załącznik nr 1), opatrzone datą i podpisem kandydata.
 7. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny termin złożenia ankiety upływa z dniem 15 XI 2016r.
 8. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:
 1. Liczba uprawnień do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz rodzaj tych przedmiotów: W celu maksymalizacji efektów szkoleń, w rekrutacji do projektu pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do nauczania wielu przedmiotów, zwłaszcza tych, które są objęte egzaminem zewnętrznym.
 2. Dyspozycyjność: Wyjazd uczestnika projektu wiąże się z utrudnieniami organizacyjnymi dla szkoły oraz koniecznością dostosowania się do terminarza szkoleń. Dlatego też, ważna jest dyspozycyjność i elastyczność osób zainteresowanych uczestnictwem w mobilnościach.
 3. Motywacja nauczyciela do udziału w projekcie: Ze względu na dużą liczbę nowych umiejętności, jakie uczestnik projektu musi opanować w trakcie jego realizacji, ważne jest nastawienie nauczyciela oraz jego otwartości i gotowość do podejmowania nowych działań i nabywania nowych umiejętności.
 4. Poziom znajomości języka angielskiego (co najmniej A1, nie dotyczy kadry zarządzającej).
 5. Dotychczasowe zaangażowanie w realizację innych projektów szkolnych.
 6. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Zespół liczy 3 osoby i składa się z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz jednego nauczyciela znającego założenia  projektu.
 7. Pierwsze posiedzenie odbędzie się dnia 17 XI 2016 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych ankiet i zakwalifikują nauczycieli, którzy najbardziej odpowiadają profilowi uczestników projektu. Na tym etapie rekrutacji decydujące znaczenie będzie miała liczba uprawnień do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz rodzaj tych przedmiotów.
 8. 22 XI 2016r. wśród nauczycieli wyłonionych podczas pierwszego etapu rekrutacji zostanie przeprowadzony test językowy, którego wynik ostatecznie rozstrzygnie czy dany nauczyciel będzie zakwalifikowany do mobilności.
 9. Na tym etapie zostanie również wzięte pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie kandydatów w opracowanie projektu i realizację Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Przed podjęciem finalnej decyzji o zakwalifikowaniu nauczyciela do projektu, zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
 10. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie 11 nauczycieli. Ze względu na ryzyko wystąpienia tzw. „siły wyższej” uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika w zaplanowanym przez niego terminie, konieczne jest stworzenie listy uczestników rezerwowych.
 11. W przypadku braku listy rezerwowej kandydatów do realizacji projektu oraz wystąpienia przypadku rezygnacji z udziału w projekcie odbędzie rekrutacja uzupełniająca.
 12. Z pracy zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§ 4

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
  2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
  3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
  4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;
  5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
  6. Doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego;
  7. Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.
  8. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.

§ 5

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem.
 2. W przypadku rezygnacji nauczyciela zakwalifikowanego na wyjazd zagraniczny, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu językowego uczestnika składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany zwrócić przyznane środki finansowe projektu i ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia projektu.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.


Szukaj

bip logo