21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Ma on na celu promocję tekstów poetyckich. Z tej okazji uczniowie klas 4.,uczęszczający na koło polonistyczne, wzięli udział w akcji: „Prześlij wiersz”. Mieli oni za zadanie wybrać swój ulubiony wiersz, przygotować go w atrakcyjnej szacie graficznej, a następnie przesłać go koleżance lub koledze. Działanie to stanowiło zachętę do poznawania tekstów poetyckich, dokonania świadomego wyboru ulubionego utworu. Gest przesłania wiersza stanowił natomiast wyraz wzajemnej sympatii koleżeńskiej.

Wszystkim miłośnikom poezji z wyrazami sympatii i życzliwości przesyłamy wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Niektórzy lubią poezję” .

Niektórzy lubią poezję

Nie­któ­rzy -
czy­li nie wszy­scy.
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi,
i sa­mych po­etów,
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc.

Lu­bią -
ale lubi się tak­że ro­sół z ma­ka­ro­nem,
lubi się kom­ple­men­ty i ko­lor nie­bie­ski,
lubi się sta­ry sza­lik,
lubi się sta­wiać na swo­im,
lubi się gła­skać psa.

Po­ezję -
Tyl­ko co to ta­kie­go po­ezja.
Nie­jed­na chwiej­na od­po­wiedź
na to py­ta­nie już pa­dła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzy­mam się tego
Jak zba­wien­nej po­rę­czy.

Oby tych „NIEKTÓRYCH” było jak najwięcej J

Danuta Rogalska

Agnieszka Kostyra


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo