Era globalizacji oraz starzejących się społeczności nadają wielokulturowości nowy wymiar, ponieważ niejednokrotnie wielokulturowość staje się wręcz koniecznością, by społeczeństwo mogło przetrwać.

W naszej szkole wielokulturowość jest codziennością już od wielu lat. Obecnie ponad 20% naszych uczniów pochodzi z Wietnamu, Chin, Ukrainy, Armenii, Węgier, Rosji, Białorusi, Bułgarii, Turcji i Indii. Naukowcy polscy i międzynarodowi poszukują pozytywnych przykładów rozwiązań w procesie integracyjnym. Nasze rodzime rozwiązania integracyjne zostały dostrzeżone, a działania i postawa pracowników szkoły, jak i współpraca rodziców na rzecz integracji, zostały ostatnio docenione przez naukowców z odległego Tokio. Ich spotkanie z wicedyrektor Wiolettą Kisielewską, nauczycielami - Jolantą Januszewicz i Magdaleną Bartnik oraz asystentką kulturową Katarzyną Tu zostało zainicjowane przez dyrektor Małgorzatę Perzynę oraz Agnieszkę Kosowicz – prezes Polskiego Forum Migracyjnego. Spotkanie to odbyło się w bibliotece szkolnej w 28.02.2019 roku, a celem było przedstawienie szkoły i stosowanych tu rozwiązań podejmowanych na rzecz integracji.

Naukowcy mieli okazję się przekonać, że integrowanie uczniów cudzoziemskich z uczniami polskimi jest procesem ciągłym i dwukierunkowym. Stosowane rozwiązania integracyjne są ciągle ulepszane, a w ich procesie bierze udział wiele podmiotów - pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. We współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, lokalnymi i międzynarodowymi, społeczność szkolna uczestniczy w zróżnicowanych warsztatach i wydarzeniach, usprawniających integrację. Nasi goście z dużym uznaniem odnieśli się do różnorodnych działań podejmowanych przez szkołę, takich jak: zakładka na stronie szkoły ”Wielokulturowość”, gdzie rodzice cudzoziemscy znajdują informacje szkolne w ich języku, zajęcia nauki języka polskiego jako obcego, oddział przygotowawczy dla nowoprzybyłych uczniów, obchody Dnia Wielu Kultur oraz Księżycowego Nowego Roku w różnych formach (warsztaty tematyczne, prezentacje, olimpiada sportowa, teatralne adaptacje legend i baśni, w których aktorami są uczniowie cudzoziemscy), współpraca z asystentami kulturowymi oraz z ośrodkami uniwersyteckimi.

W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano ogromną rolę, jaką pełnią wychowawcy klas oraz inni nauczyciele w procesie integracyjnym. Wspierają postawy współpracy i pomocy koleżeńskiej, tworząc atmosferę akceptacji, życzliwości i zrozumienia, promują korzyści płynące z funkcjonowania w społeczności wielokulturowej. Wszystko to przyczynia się do tworzenia środowiska otwartego, wykazującego się empatią i wzajemnym szacunkiem.

Katarzyna TU – asystent kulturowy


Szukaj

09 maja 2019r.
Zebranie z rodzicami

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 21 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
 

bip logo