l.p. sala klasa wychowawca/opiekun
1 P1 5B I. Sankowska
2 P6 4B K. Dalba
3 P8 4A K. Zawadzka
4 1 5C K. Waszczyk
5 3 5A M. Iwańczyk
6 7 4C D. Rogalska
7 20 7A M. Borowski
8 21 7C M. Ślęzak
9 22 7D M. Świercz
10 23 7B A. Pardej
11 24 8A D. Dybcio
12 25 8B M. Chłopicka
13 26 8C D. Mieszkowska
14 27 6D A. Miecznik
15 28 6C A. Michalczyk
16 29 6A Ł. Wroniszewski
17 30 5D B. Woźniak
18 31 6E I. Osiecka
19 34 6B M. Olszewski
20 9 KOMP S. Panowicz
21 36 KOMP B. Piechal
22 P9 J.POLSKI A. Katana

Ocenianie zachowania uczniów w okresie nauki zdalnej

 

 1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 2. Ocena zachowania może być podwyższona, jeżeli uczeń:
  1. Systematycznie bierze udział w zajęciach online,
  2. Jest aktywny na zajęciach online, terminowo wykonuje zadane prace,
  3. w czasie zajęć „na żywo” zachowuje się kulturalnie i zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela zasadami,
  4. pracuje systematycznie i terminowo wywiązuje się z zadań w czasie samodzielnej nauki,
  5. Na bieżąco zgłasza problemy techniczne wychowawcy lub innym nauczycielom i stara się je rozwiązać ( jeśli takie ma),
  6. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecność na zajęciach lub trudność związaną z wykonaniem otrzymanego zadania,
  7. Niesie pomoc innym, dzieli się wiedzą i umiejętnościami,  np. przy obsłudze aplikacji TEAMS,
 3. Ocena ucznia ulega podwyższeniu w zależności od skali spełnienia opisanych warunków
 4. Ocena ucznia ulega obniżeniu, jeżeli:
  1. przeszkadza w zajęciach,
  2. notorycznie przeszkadza w zajęciach i nie poprawia zachowania po zwróceniu uwagi,
  3. celowo opuszcza zajęcia oddając się w tym czasie rozrywkom,
  4. nie wywiązuje się z obowiązków, nie odsyła zadanych prac,
  5. nie podejmuje współpracy z nauczycielami mimo ich zachęty,
  6. stosuje cyberprzemoc,
 5. Ocena ucznia ulega obniżeniu w zależności od skali spełnienia opisanych warunków.
 6. Powyższe zachowania powinny być dokumentowane w postaci pochwał/uwag w dzienniku lub maili do wychowawców.
 7. Ocenę zachowania za czas nauki zdalnej wystawia wychowawca klasy.
 8. Wychowawca jest zobowiązany do zaczerpnięcia opinii w tej sprawie wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy pracują z uczniem.
 9. Dokonując oceny należy uwzględniać indywidualne warunki ucznia w trakcie realizacji nauczania na odległość, w szczególności mieć na uwadze sytuacje związane z problemami sprzętowymi, technicznymi, rodzinnymi lub zdrowotnymi, w tym emocjonalnymi (dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia).
 10. Wychowawca wystawia roczną ocenę zachowania ucznia uwzględniając ocenę za I semestr oraz ocenę za czas nauki zdalnej.
 11. Jeżeli nauka na odległość zakończy się przed zakończeniem zajęć szkolnych i uczniowie wrócą do szkoły, wychowawca klasy wystawi ocenę cząstkową za ten okres.
 12. W tej sytuacji ocena roczna będzie wypadkową trzech ocen: półrocznej, zdalnej i cząstkowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Szkole Podstawowej w Mrokowie, zarówno monitorowanie postępów jak i weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie z uwzględnieniem zdalnych możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców. W pracy zdalnej z uczniami i rodzicami wykorzystywane będą: dziennik elektroniczny, platformy i aplikacje edukacyjne, webinaria, karty pracy, arkusze kalkulacyjne, formularze, komunikatory i inne dostępne kanały.

Ocenianie uczniów odbywać się będzie zgodnie z WSO szkoły.

 Ocenianiu podlegają:

• wykonane przez uczniów w różnej formie zadania i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft 365 (w oddziałach klas IV-VIII ) lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób.

• aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu, itp.

• dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

 

W bieżącym ocenianiu, uwzględniane będą indywidualne możliwości uczniów zależne od ich dostępu do multimediów, współpracy z rodzicami (szczególnie w zakresie komunikowania się z uczniami w klasach 1-3 ), możliwości komunikacji z uczniami cudzoziemskimi i ich rodzicami (ze względu na bariery językowe).

Przy ocenie rocznej pod uwagę będą brane: bieżące wyniki pracy zdalnej ucznia, uzyskane oceny cząstkowe w drugim semestrze (sprzed czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły) oraz ocena semestralna.

Uczniom, którzy na I semestr uzyskali oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów lub chcą poprawić wcześniej wykonane prace należy stworzyć możliwość poprawy oceny.

Zadaniem wszystkich nauczycieli w naszej szkole jest pozytywna motywacja uczniów zakończona sukcesem edukacyjnym każdego z nich.

Szukaj

bip logo